Case: Visie op leren (1/2)

Visie Ontwerp“Werk een visie op leren uit voor ons introductieprogramma” dat was in een notendop de vraag die ik kreeg van een van mijn opdrachtgevers.  Deze case beschrijft het ontwerp en het verloop van twee workshops van een halve dag om te komen tot deze visie.  Deze “visie op leren” moest tegelijkertijd een kader vormen waaraan de integratie van nieuwe leerinterventies in het introductieprogramma kon afgetoetst worden.

In het eerste deel van dit artikel wordt er dieper ingegaan op de context en het ontwerp van de workshops.  In het tweede deel wordt er dieper ingegaan op het verloop van de workshops.

Context

Het introductieprogramma betreft een opleiding van acht dagen gespreid over vier weekends in residentiële formule.  De opleiding wil de deelnemers inzicht geven in de complexiteit van de materie die er behandeld wordt.  Ze is toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in de problematiek en zich achteraf ook actief wil engageren.  Conferenties, debatten en workshops belichten de diverse aspecten van de prioritaire thema’s en sectoren.  Er wordt gewerkt met lesgevers die credibele expertise ter zake hebben en voor het grootste deel extern zijn aan de organisatie.  De deelnemers hebben zeer uiteenlopende professionele ervaring en ambities in verband met de problematiek. Enkelen hebben terreinervaring in projecten, anderen waren reeds betrokken bij de promotie ervan in de privésector. De deelnemers vinden het uitwisselen van visies, ideeën en ervaring, en het opbouwen van een netwerk een grote troef van het introductieprogramma.

In 2012 vond het introductieprogramma elf maal plaats en waren er in totaal 987 deelnemers.

In 2013 werd er gesteld dat er behoefte was aan een herwerking van het programma om de doelstellingen ervan beter te kunnen realiseren.  Er wordt gemikt op een diversificatie en uitbreiding van het deelnemersveld door het programma zowel residentieel als niet residentieel aan te bieden.  De inhoud moet aangepast worden aan de actuele trends en de pedagogische methodieken moeten verrijkt worden.  Een beter evenwicht tussen kennisoverdracht, assimilatie en toepassing is wenselijk evenals meer coherentie tussen de inhoud van de conferenties en de bevraging op het examen.

Het ontwerp

Deze gevalstudie kadert in een grotere vraag waarbij zowel op het inhoudelijke als op de visie op leren werd gewerkt.  Van bij de start van het traject gaf de opdrachtgever aan dat ze nood hadden aan een visie op leren en dat er meer aandacht moest besteed worden aan reflectie en verwerking van de aangeboden kennis.  Daar werd aan toe gevoegd dat ze sterk geloven dat leren een sociaal proces is en dat er meer interactie moest komen.  Om dit mogelijk te maken werd er al beslist dat ze zouden werken met kleinere groepen.

Bij het ontwerpen werd er gewerkt vanuit een aantal principes en invalshoeken die richtinggevend zijn in de voorbereiding en uitvoering.

Een ontwerp waarbij de deelnemers zelf komen tot een visie en waar het faciliteren van dit proces centraal staat

Gezien de opdrachtgever met de wens zat dat er meer interactie moest komen in het introductieprogramma werd er voor gekozen om zoveel mogelijk participatief te werk te gaan.  Met andere woorden het komen tot een visie op leren moest vooral een verhaal zijn waarbij de deelnemers zelf komen tot een visie op leren en waar het faciliteren van dit proces centraal stond.

Daarnaast werd er gekozen om te zien naar en te werken met dat wat er is (ook de obstakels en de lastige dingen) en dit verder te onderzoeken en in vraag te stellen vanuit een oprechte nieuwsgierigheid naar en een begrip van wat in het verleden beslist en gedaan werd.  Een waarderend onderzoekende benadering.  Dit gaat niet zozeer over het positieve dan wel over het generatieve, het met elkaar opbouwen van een proces dat energie genereert, steeds verder in de richting van het gezamenlijke einddoel.  Samen kijken naar wat er vandaag al goed en succesvol verloopt om dat dan toe te passen in het ontwerpen van nieuwe initiatieven.

Om dit mogelijk te maken werd er bewust gekozen voor participatie (zie ook boven) maar ook diversiteit in het proces.  Mogelijk maken dat deelnemers die misschien minder assertief of verbaal vaardig zijn ook aan bod kunnen komen.

Nieuwsgierig naar het verloop van de workshops? In deel 2 van dit artikel gaan we daar verder op in.

Joep!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>